Návrh záhrad a verejných priestranstiev

Projektovanie rodinných záhrad, verejnej zelene a drobných stavieb.

Základná, cenovo dostupná forma projekcie, vďaka ktorej dostane klient ideovú predstavu ako pokračovať pri tvorbe záhrad, priestranstiev a rôznych krajinárskych úprav. Na základe osobného stretnutia alebo inou formou komunikácie klient vyjadrí architektovi svoje predstavy a požiadavky. Spolu s ním potom hľadajú riešenia, ktoré klientovi pomôžu pri tvorbe projektu. Architekt vďaka svojej odbornosti ponúkne najlepšie možnosti ako žiadaný priestor pretvoriť. Štruktúra a obsah štúdie záleží od požiadaviek klienta. K dispozícii sú:

1. stupeň:

architekt po konzultácii s klientom vypracuje štúdiu v pôdoryse v ktorej po odsúhlasení klientom zaznačí plochy zelene a približný percentuálny pomer rastlinných druhov so zaznačeným kostrových drevín. Štúdia obsahuje zaznačenie a charakter chodníkov, prístreškov, bazénov a ostatných stavieb súvisiacich s požiadavkami

2. stupeň:

po konzultáciách a vypracovaní pôdorysu klient k návrhu obdrží manuál ktorý mu napomôže pri tvorbe.

Manuál obsahuje:

 • Základnú ideu návrhu- odvodenie návrhu a vyjadrenie základnej myšlienky
 • Opis jednotlivých plôch
 • Návod na výsadbu druhov rastlín, úpravu terénu, výsadbu trávnika, postup kompostovania, údržbu rastlín, mulčovanie, odburinenie
 • Obrazovú a textovú prílohu navrhovaných rastlín a niektorých ďalších technických prvkov

3. stupeň:

po vypracovaní štúdie a manuálu architekt vytvorí klientovi pôdorysný plán, v ktorom bude presné zaznačenie polohy jednotlivých rastlinných prvkov. Klient tiež obdrží súpis rastlinných prvkov použitých v návrhu a približnú cenovú kalkuláciu s odkazom na dodávateľov

V prípade záujmu môže klient požiadať o vytvorenie vizualizácie a 3D prezentácie vytvoreného návrhu. Vďaka tejto forme vizuálneho prevedenia je možné vidieť realistický náhľad do navrhovaného priestoru. Nové technológie tiež umožňujú vytvorenie virtuálnej prehliadky vďaka ktorej klient dostane možnosť interaktívneho prezerania vytvorenej štúdie.

 • 3D objekt
 • 3D objekt + vizualizácia
 • 3D objekt + vizualizácia + virtuálna prehliadka

Realizačné projekty

Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej na realizáciu projektu. Obsahuje presné vymeranie situácie návrhu (komunikácií, inžinierskych sietí, drobných stavieb, vodných prvkov, mobiliáru a pod.. Projekt je vypracovaný tak aby si mohol klient návrh svojpomocne vybudovať alebo vypracovaný projekt poskytnúť realizačnej firme. V prípade záujmu môžeme klientovi ponúknuť služby našich partnerov, ktorí nami vypracované projekty realizujú výhodnejšie.

Cenová kalkulácia záleží od faktorov ako rozloha, charakter pozemku, náročnosť návrhu a počet konzultácií.

Projekcia rodinných záhrad

Štúdia
Základná, cenovo dostupná forma projekcie, vďaka ktorej dostane klient ideovú predstavu ako pokračovať pri tvorbe záhrad, priestranstiev a rôznych krajinárskych úprav. Na základe osobného stretnutia alebo inou formou komunikácie klient vyjadrí architektovi svoje predstavy a požiadavky. Spolu s ním potom hľadajú riešenia, ktoré klientovi pomôžu pri tvorbe projektu. Architekt vďaka svojej odbornosti ponúkne najlepšie možnosti ako žiadaný priestor pretvoriť. Štruktúra a obsah štúdie záleží od požiadaviek klienta. K dispozícii sú:

1. stupeň: architekt po konzultácii s klientom vypracuje štúdiu v pôdoryse v ktorej po odsúhlasení klientom zaznačí plochy zelene a približný percentuálny pomer rastlinných druhov so zaznačeným kostrových drevín. Štúdia obsahuje zaznačenie a charakter chodníkov, prístreškov, bazénov a ostatných stavieb súvisiacich s požiadavkami

2. stupeň: po konzultáciách a vypracovaní pôdorysu klient k návrhu obdrží manuál ktorý mu napomôže pri tvorbe.

 • Manuál obsahuje:
  • Základnú ideu návrhu- odvodenie návrhu a vyjadrenie základnej myšlienky
  • Opis jednotlivých plôch
  • Návod na výsadbu druhov rastlín, úpravu terénu, výsadbu trávnika, postup kompostovania, údržbu rastlín, mulčovanie, odburinenie
  • Obrazovú a textovú prílohu navrhovaných rastlín a niektorých ďalších technických prvkov

3. stupeň: po vypracovaní štúdie a manuálu architekt vytvorí klientovi pôdorysný plán, v ktorom bude presné zaznačenie polohy jednotlivých rastlinných prvkov. Klient tiež obdrží súpis rastlinných prvkov použitých v návrhu a približnú cenovú kalkuláciu s odkazom na dodávateľov

V prípade záujmu môže klient požiadať o vytvorenie vizualizácie a 3D prezentácie vytvoreného návrhu. Vďaka tejto forme vizuálneho prevedenia je možné vidieť realistický náhľad do navrhovaného priestoru. Nové technológie tiež umožňujú vytvorenie virtuálnej prehliadky vďaka ktorej klient dostane možnosť interaktívneho prezerania vytvorenej štúdie.

Projekcia parkov a verejnych priestranstiev

vypracovávanie prípadových štúdií

– komunikácie, mobiliár, zeleň, vodné prvky, umelecké prvky, prvky drobnej architektúry

– vizualizácie priestorov, tvorba tvz. preletov návrhom, vizualizovanie návrhu do virtuálnej prehliadky ( záber 360×180°)

– tvorba 3D prezentácií návrhov

– spolupracujeme s projekčnými kanceláriami, autorizovanými stavebnými inžiniermi a záhradnými architektami, odborníkmi vo všetkých stavebných odvetviach

Drobné stavby

Vďaka spolupráci s odborníkmi v rôznych oblastiach vieme poskytnúť vypracovanie projektov drobných stavieb ako aj sprostredkovanie projekcie rodinných domov a chatiek.

 • Ponúkame vypracovanie dokumentácie pre:
 •  prístrešky, pergoly, altánky, …
 •  vodné prvky (úpravy tokov, jazierka, bazény, vodné steny, …)
 •  chatky, záhradné domčeky
 •  oplotenie, suché múry
 •  studne
 •  mostíky

Comments are closed.

Close Search Window